Vztah mezi kouřením tabákových výrobků a velkou depresivní poruchou

Vztah mezi kouřením tabákových výrobků a velkou depresivní poruchou
Kouření tabákových výrobků je závažným problémem veřejného zdravotnictví, přičemž přibývá důkazů o tom, že rovněž představuje rizikový faktor pro rozvoj deprese. V této studii bylo v rozmezí let 2004-2007 zkoumáno celkem 1 043 žen (ve věku od 20 do 93 let). Účastnice studie samy poskytovaly informace o svém životním stylu týkající se kouření, konzumace alkoholu, obvyklé úrovně tělesné aktivity a výskytu onemocnění. Za kuřačky byly považovány účastnice, které uváděly pravidelné kouření více než jedné či dvou cigaret denně po dobu nejméně 6 měsíců. K rozpoznání žen, u nichž se kdykoli v životě vyskytla velká depresivní porucha, a k určení věku, v němž se rozvinula, byla využita Výzkumná verze Strukturovaného klinického rozhovoru (edice neurčená pacientům) DSM-IV-TR. Ze studie vyplývají jak průřezové, tak longitudinální důkazy podporující platnost hypotézy, podle které je kouření tabákových výrobků spojeno s výskytem velké deprese. Průřezové údaje ukazují, že expozice kouření je spojena s 1,46násobným nárůstem pravděpodobnosti rozvoje velké depresivní poruchy. Pomocí sekvencování časových úseků bylo longitudinálně prokázáno, že kouření je spojeno s téměř dvojnásobným vzestupem rizika rozvoje velké depresivní poruchy de novo v průběhu 10 let. Zmíněné efekty byly nezávislé na věku i tělesné aktivitě a nebylo možno je vysvětlit konzumací alkoholu.

Napsat komentář