Stanovy R4YT o.s.

R4YT o.s.

Stanovy

Článek 1
Název a sídlo

Název: R4YT o.s.
Sídlo: Kostelec nad Černými Lesy, Nučice 71, PSČ 281 63


Článek 2
Statut R4YT o.s.

1. R4YT o.s. je dobrovolné, nezávislé občanské sdružení, sdružující členy na základě společného profesního, odborného i laického zájmu.
2. R4YT o.s. je právnickou osobou.


Článek 3
Cíl činnosti R4YT o.s.

1. Cílem R4YT o.s. je propagace správné výživy a dohled nad poskytovaným servisem v oboru.
2. Za tímto účelem bude R4YT o.s. usilovat o:

Propagaci správného životního stylu s cílem na správnou výživu
Správa registru konzultantů R4YT
Vzdělávání veřejnosti a certifikaci k výkonu konzultanta R4YT
Dohled nad správnou interpretací nauky Dr.P.J. D’Adamo o R4YT
Dohled nad dodržováním etického a profesního kodexu při prezentaci/aplikaci BTD
Spolupráci s institucemi zabývajícími se veřejným zdravím, bojem proti obezitě a v prevenci obezity a civilizačních chorob

Článek 4
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a splněním povinností člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí rady,
e) zánikem sdružení.
5. Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

Článek 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady,
b) vyjadřovat svoje názory a hlasovat o důležitých tématech v rámci jednání valné hromady,
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
d) účastnit se programů sdružení,
e) využívat služby, výhody a slevy poskytované pouze členům.

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) platit členské příspěvky ve stanovené výši,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Článek 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: a) valná hromada, b) rada sdružení, c) předseda

Článek 7
Valná hromada

1. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
2. Valnou hromadu svolává rada podle potřeby. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně dvě třetiny řádných členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) Předkládá návrhy radě
b) Usiluje o naplňování společných cílů sdružení
c) Rozhoduje o společných tématech
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

Článek 8
Rada sdružení

1. Rada sdružení je nejvyšším a zároveň výkonným orgánem sdružení.
2. Členství v radě vzniká volbou valné hromady na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 6x ročně.
5. Rada zejména:
a) řídí činnost sdružení,
b)schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
d) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
e) koordinuje činnost sdružení,
f) svolává valnou hromadu,
g) rozhoduje o přijetí za člena sdružení a zrušení členství

6. Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů rady.

Článek 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Článek 10
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou.

Článek 11
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí rady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí rady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Sdružení bylo přiděleno IČO: 22672087 dne 8.10.2007

Máte stejný zájem na našich cílech? Souhlasíte se stanovami?

Pak přejděte na tuto stránku pro další informace

Napsat komentář